کتاب مولد قدرت خودرو های سواری پایه دهم از سری کتاب های مختص رشته ی کار و دانش است که برای پایه دهم منتشر شده است با توجه به اینکه دانش آموزان رشته ی کار و دانش باید افرادی کاری و دانش آموخته به جامعه تحیل داده شوند تا بتوانند مستقیما وارد بازار کار شوند این کتاب یکی از کتب لازم رشته ی کار و دانش است که خوشبختانه تحت عنوان مولد قدرت خدروهای سواری دهم منتشر شده است.
برای خواندن ادامه توضیحات این کتاب و دانلود کتاب مولد برق و خودرو های سواری دهم به ادامه مطلب مراجعه کنید.
جلد کتاب مولد برق نهم

سرفصل ها و دروس کتاب مولد قدرت و خودرو های سواری دهم

کتاب مولد قدرت خودروهای سواری کلاس دهم 181 صفحه و سه واحد کار دارد در ادامه می توانید فهریت این کتاب را مشاهده کنید.
واحد کار اوّل
پیش آزمون 3
 ابزارها 5
 اندازه ی آچارهای عمومی 7
 روش تبدیل انداز هی آچارهای میل یمتری به اینچی 7
 انواع آچارهای عمومی 8
 آچاردرجه دار )ترُک متر( 15
 ابزارهای اختصاصی 16
 ابزارهای خاص 17
 بالابرها 18
 وسایل حمل و نقل تجهیزات سنگین 19
 دستورالعمل تبدیل انداز هی آچارهای میل یمتری به اینچی و بالعکس 20
 دستورالعمل استفاده صحیح از ابزارهای عمومی 21
 کاربرد صحیح ابزارها 24
آزمون پایانی) 1( 27
واحد کار دوم 29
پیش آزمون 30
 سرویس خودرو 32
 انواع سرویس خودرو 33
 اطلاعات سرویس خودرو 37
 ضرورت انجام سروی سهای دور های 41
 حس گرها و عملگرها 46
 روغ نها و وظایف آن ها 48
 فیلترها 50
 بالابرها 53
 دستورالعم لتعویض و تکمیل روغن و فیلتر 55
 دستورالعمل تعویض فیلتر هوا 60
 دستورالعمل تعویض فیلتر سوخت 61
 دستورالعمل تکمیل و تعویض روغن جعبه دنده )گیربکس( و دیفرانسیل 62
 دستورالعمل سرویس باتری خودرو 65
 دستورالعمل کنترل و عی بیابی ظاهری چرا غهای خودرو 69
 دستورالعمل آچارکشی خودرو 72
آزمون پایانی ) 2( 74
واحد کار سوم 77
پیش آزمون 80
 آشنایی با مولد قدرت، انواع و کاربرد آنها 86
 آشنایی با مولدهای قدرت درون سوز و برون سوز 86
 آشنایی با موتورهای دوزمانه و چهارزمانه 89
 آشنایی با موتورهای کاربراتوری و موتورهای بنزینی انژکتوری 93
 آشنایی با مفهوم قدرت موتور و واحدهای انداز هگیری آن 96
 آشنایی با مفاهیم گشتاور خروجی و دور موتور 99
 آشنایی با ملحقات خارجی موتور 100
 آشنایی با ابزار و وسایل پیاده و سوار نمودن ملحقات خارجی موتور 100
 آشنایی با رعایت اصول باز کردن ملحقات خارجی موتور 101
 دستورالعمل اصول ایمنی و حفاظتی پیاده و سوار نمودن موتور و ملحقات خارجی آن از روی
خودرو
102
 آشنایی با باتری 104
 دستورالعمل پیاده و سوار کردن باتری و اتصالات الکتر کیی و الکترون کیی موتور 105
 آشنایی با هواکش 106
 دستورالعمل پیاده و سوار کردن هواکش 108
 آشنایی با پمپ بنزین مکان کیی و کاربراتور 111
 دستورالعمل پیاده و سوار کردن پمپ بنزین مکان کیی و کاربراتور 112
 آشنایی با ریل سوخت، انژکتورها، محفظ هی دریچ هی گاز، حسگرهاو عملگرهای الکترون کیی
موتور
115
 آشنایی با حسگر دور موتور، حسگر فشار هوای ورودی، حسگر دمای هوای ورودی، پتانسیومتر
دریچ هی گاز سی او ) Co ( پتانسیومتر و حسگر لامبدا
119
 دستورالعمل پیاده و سوار کردن محفظ هی دریچ هی گاز، ریل سوخت، حسگر و عملگرهای
الکترون کیی موتور
123
 آشنایی با دلکو، کویل کاربراتوری، کویل دوبل انژکتوری، شم عها و وایرها 134
 دستورالعمل پیاده و سوار کردن دلکو، کویل کاربراتوری، کویل دوبل انژکتوری، شم عها و
وایرها
136
 آشنایی با آلترناتور و استارت خودرو 140
 دستورالعمل پیاده و سوار کردن آلترناتور و استارتر 142
 آشنایی با رادیاتور، منبع انبساط، پروانه یا فن، واتر پمپ و ترموستات 144
 دستورالعمل پیاده و سوار کردن رادیاتور، منبع انبساط، پروانه )فن(، واتر پمپ و ترموستات 148
 دستورالعمل پیاده و سوار کردن مانیفولدهای هوا و دود 156
 دستورالعمل پیاده و سوار کردن رام موتور خودروهای محرک جلو ومحرک عقب 160
 دستورالعمل پیاده و سوار کردن دسته موتورها 161
 دستورالعمل پیاده و سوار کردن موتور از روی خودرو 164
 دستورالعمل بستن موتور بر روی پایه ی موتور، شس توشو و آماده کردن موتور جهت باز کردن
قطعات آن
170
 دستورالعمل کنترل و راه اندازی موتور بعد از نصب روی خودرو 172
آزمون پایانی) 3( 175
منابع و مآخذ 181

دانلود کتاب مولد قدرت خودروهای سواری پایه دهم

برای دانلود کتاب مولد قدرت و خودرو های سواری پایه دهم از جعبه دانلود زیر استفاده کنید.
جعبه دانلود دانلود کل کتاب