کتاب علوم و فنون ادبی دهم یکی از کتاب های رشته علوم انسانی دهم می باشد که چـندی پیش سازمان تالیف ان را منتشر نمود کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم با هـــدف افزایــش شــنـاخــت دانـش آموزان دهم از ادبیات و علوم و فنون ادبی تهیه شده است و در سال تحصیلی 1396-1395 بر روی میز دانش اموزان پایه اول دوره دوم متوسطه (کلاس دهم) قرار خواهد گرفت.

برای دانلود کتاب علوم و فنون ادبی دهم به ادامه مطلب بروید.

جلد کتاب علوم و فنون ادبی دهم

سرفصل ها و دروس کتاب علوم و فنون ادبی پایه دهم

کتاب علوم و فنون ادبی دهم 4 فصل و 125 صفحه دارد در لیست زیر می توانید لیست دروس و سرفصل های این کتاب را مشاهده نمایید.

فصل یکم : کلیات
 • درس یکم : مبانی علوم و فنون ادبی
 • درس دوم : بررسی و طبقه بندی آثار
 • درس سوم : کالبدشکافی متن 1 )شعر(
 • درس چهارم : کالبدشکافی متن 2 )نثر(
 • کارگاه تحلیل فصل
فصل دوم: تاریخ ادبیات و سبک شناسی
 • درس پنجم : زبان و ادبیات پیش از اسلام
 • درس ششم : شکل گیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی
 • درس هفتم : سبک و سبک شناسی دورۀ اوّل )سبک خراسانی (
 • درس هشتم : زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم
 • درس نهم : سبک و سبک شناسی دورۀ دوم )سبک عراقی(
 • کارگاه تحلیل فصل
فصل سوم: موسیقی شعر
 • درس دهم: سازه ها و عوامل تأثیرگذار شعر فارسی
 • درس یازدهم: هماهنگی پاره های کلام
 • درس دوازدهم: قافیه
 • درس سیزدهم: وزن شعر فارسی
 • کارگاه تحلیل فصل
فصل چهارم: زیبایی شناسی )بدیع لفظی (
 • درس چهاردهم: واج آرایی، واژه آرایی
 • درس پانزدهم: سجع و انواع آن
 • درس شانزدهم: موازنه و ترصیع
 • درس هفدهم: جناس و انواع آن
 • کارگاه تحلیل فصل

دانلود کتاب علوم و فنون ادبی کلاس دهم

کتاب علوم و فنون ادبی کلاس دهم با فرمت PDF و در دو قسمت مقدمه و بخش اول منتشر شده البته PDF کل کتاب هم منتشر شده است که از زیر قابل دانلود است.