کتاب ریاضی و آمار دهم از کتاب هایی است که برای رشته ی علوم انسانی و رشته ی علوم و معارف اسلامی منتشر شده است این کتاب شامل پنج فصل ، چهارده فصل و 122 صفحه می باشد برای دانلود کتاب ریاضی و آمار پایه دهم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

کتاب ریاضی و آمار رشته انسانی

فصل ها و درس های کتاب ریاضی و آمار دهم

در لیست زیر مباحث ، فصل ها و دروس ریاضی و آمار کلاس دهم را مشاهده میکنید.

فصل اول : عبارت های جبری 
 1. چند اتحاد جبری و کاربرد ها
 2. عبارت های گویا
فصل دوم : معادله درجه دو
 1. معادل و مسائل توصیفی
 2. حل معادله درجه دو و کاربرد ها
 3. معادله های شامل عبارت های گ
فصل سوم : تابع
 1. مفهوم تابع
 2. ضابطه ی جبری تابع
 3. نمودار تابع خطی
 4. نمودار تابع درجة 2
فصل چهارم : کار با داده های آماری
 1. گردآوری داده ها 
 2. معیارهای گرایش به مرکز
 3. معیا رهای پراکندگی
فصل پنجم : نمایش داده ها
 1. نمودارهای یک متغیّره
 2. نمودارهای چند متغیّره

دانلود کتاب ریاضی و آمار پایه دهم

برای دانلود کتاب ریاضی و آمار دهم از لینک های زیر استفاده کنید.