کتاب طراحی دهم یکی از کتاب های مرتبط با نقاشی و هنر در پایه دهم می باشد ایران سرزمینی است که همواره مهد هنر و فرهنگ بوده است هر چند امروزه کارهای هنری در ایران کمتر شده است اما از بین نرفته است! کتاب طراحی پایه دهم فرصتی است تا دانش آموزان خلاقیت خود را بکار گرفته و یک اثر هنری زیبا طراحی نمایند!

برای خواندن ادامه توضیحات و دانلود کتاب طراحی دهم به ادامه مطلب بروید.

کتاب طراحی پایه دهم

سر فصل ها و درس های کتاب طراحی دهم

سر فصل ها و دروس کتاب طراحی کلاس دهم را می توانید در لیست زیر مشاهده نمایید شایان ذکر است که این کتاب 251 صفحه و هشت فصل دارد.

فصل اول: مفهوم طراحى

 • مفهوم طراحى 
 • قدرت و حساسىت بصرى 
 • تقوىت قدرت و حساسىت بصرى
 • کادر 
فصل دوم: وساىل طراحى 
 • وساىل طراحى 
 • ابزار طراحى 
 • زمىنه طراحى 
 • وساىل کمکى 
 • فضاى طراحى 
فصل سوم : طراحى خطى 
 • خط 
 • انواع خط 
 • کىفىت خط 
 • طراحى خطى 
 • نحوهٔ استفاده از مداد هنگام طراحى 
 • ساده کردن 
 • طراحى خطى با مداد از موضوعات ساده 
 • محور تقارن 
 • اندازه گىرى 
فصل چهارم : طراحى خطى از موضوعات مختلف 
 • طراحى خطى از موضوعات مختلف با مداد 
 • طراحى خطى از مناظر 
 • طراحى خطى از انسان 
 • طراحى خطى با ابزارهاى دىگر 
 • طراحى خطى با زغال و گچ 
 • طراحى خطى با مرکب 
فصل پنجم: عمق نماىى خطى 
 • حجم نماىى و عمق نماىى
 • روش هاى حجم نماىى و عمق نماىى 
 • پرسپکتىو خطى 
 • پرسپکتىو ىک نقطه اى 
 • طراحى از اشىا 
 • طراحى از فضاى داخلى 
 • طراحى از بناها 
 • استفاده از پرسپکتىو در طراحى از طبىعت و انسان 
 • پرسپکتىو دونقطه اى 
 • طراحى از اشىا 
 • طراحى از فضاى داخلى 
 • طراحى از بناها 
 • پرسپکتىو سه نقطه اى 
 • طراحى از ساختمان هاى بلند 
فصل ششم : استفاده از ساىه روشن در طراحى 
 • نور و ساىه روشن در طراحى 
 • اىجاد درجات خاکسترى با مداد 
 • اىجاد سطوح تىره و روشن با پهناى مغز مداد 
 • اىجاد سطوح تىره و روشن با نوک مداد 
 • اىجاد درجات خاکسترى با زغا ل 
 • اىجاد سطوح تىره و روشن با پهناى زغال 
 • اىجاد ساىه روشن با نوک زغال 
فصل هفتم : طراحى با ساىه روشن 
 • اىجاد ساىه روشن با مرکب
 • اىجاد درجات متنوع خاکسترى با آب مرکب 
 • طراحى با ساىه روشن به کمک آب مرکب و قلم مو 
 • اىجاد ساىه روشن با مرکب و قلم 
 • ترکىب خطوط و سطوح در طراحى 
 • نماىش جنس اشىا
فصل هشتم: پىوست
 • آشناىى با انواع ابزارهاى طراحى 
 • مداد غىرگرافىتى
 • مداد رنگى
 • پاستل 
 • خودکار 
 • راپىدوگراف 
 • روان نوىس 
 • ماژىک 
 • آبرنگ 
 • گواش 
 • مواد دىگر 
 • نگهدارى و ارائه طرح ها 
 • روش تهىه قاب مقواىى 
 • روش تهىه قاب چوبى 
 • راهنماى گنجىنه هاى اىران 

دانلود کتاب طراحی کلاس دهم

کتاب طراحی کلاس دهم در 8 فایل PDF منتشر شده است اما هم اکنون می توانید کل کتاب را به صورت کامل یا بخش بخش دانلود کنید.