کتاب رسم فنی دهم یکی از کتاب های رشته ی کار و دانش می باشد کلاس دهم در بسیاری از کار های فنی و حتی غیر فنی باید قبل از اجرا همه چیز را روی کاغذ رسم و حساب کتاب کرد! کتاب رسم فنی پایه دهم هم برای آموزش مهارت رسم کردن روی میز کلاس دهمی ها قرار گرفته است.

برای دانلود کتاب کار و دانش دهم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

کتاب رسم فنی پایه دهم

سر فصل ها و درس های کتاب رسم فنی دهم

کتاب رسم فنی کلاس دهم سه واحد کار و 201 صفحه دارد در لیست زیر می توانید سرفصل ها و دروس این کتاب را مشاهده کنید.
عنوان صفحه
واحدکاراول: به کارگیری ابزار های نقش هکشی 1
 • توانایی ترسیم نما از روی مدل و قطع های صنعتی
 • توانایی به کارگیری ابزار های نقشه کشی
 • توانایی آماده سازی کاغذ استاندارد و به کارگیری خطوط استاندارد در ترسیم نقشه
 • توانایی به کارگیری ابزارهای نقشه کشی 2
 • توانایی انجام ترسیم های هندسی
 • توانایی ترسیم احجام هندسی
واحدکار دوم: رسم نما و اندازه گذاری
 • توانایی رسم نما
 • توانایی ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک
 • توانایی خواندن نقشه های ساده ی مکانیکی
 • توانایی اندازه گذاری
واحدکار سوم : ترسیم برش 200
 • توانایی ترسیم برش های ساده 201

دانلود کتاب رسم فنی کلاس دهم

کتاب رسم فنی دهم در 5 بخش مجزا + فایل کل کتاب منتشر شده است که با توجه به نیازتان می توانید کل کتاب یا هر کدام از بخش های آن را از جعبه زیر دانلود کنید.